BBUw financiële situatie helder

   Financiële Vragen

Financiële vragen.

Is het verstandig om mijn spaarhypotheek af te kopen nu de “tijdsklemmen” per 1 april komen te vervallen?

Het voordeel van een spaarhypotheek is dat de rente die u betaalt over uw lening ook vergoed wordt over uw gekoppelde spaardeel.
Als dit spaardeel groot genoeg is geworden komt er daardoor een moment dat een hoge hypotheekrente lagere maandlasten voor u betekent dan die bij een lage rente.

De uitkering van uw spaarhypotheek of kapitaalverzekering eigen woning (KEW, SEW of BEW) is vrijgesteld van belasting als u hiermee uw hypotheek aflost,
jaarlijks binnen een verhouding 1:10 spaarpremies inlegt én ten minste 15 of 20 jaar jaarlijks premies of bedragen betaalt. Deze laatste eis komt binnenkort te vervallen.

U kunt dus beslissen om eerder met uw opgebouwde spaartegoed een deel van uw hypotheek af te lossen. Over het algemeen zal dit niet voordelig zijn,
omdat u dan uw voordelige spaarconstructie kwijt bent.
Indien u zelf voldoende geld op de bank heeft om de hele hypotheek af te lossen kan het soms wel voordelig zijn omdat dan de bijtelling van het eigenwoningforfait komt te vervallen.
Wat voor u verstandig is, is afhankelijk van uw opgebouwde spaardeel, overeengekomen hypotheekrente en uw totale financiele situatie.

 

Wij hebben een overlijdensrisicoverzekering afgesloten binnen onze hypotheekconstructie. Daarvan loopt de premie jaarlijks omhoog.
Is overstappen naar een goedkopere maatschappij ook mogelijk?
 

Onderzoek toont aan dat overlijdensrisicoverzekeringen de afgelopen jaren tot wel 50% goedkoper zijn geworden.
Het is voor u dus zeker de moeite waard om te kijken of er voordeliger opties voor u zijn.

Een risicoverzekering kunt u bijna altijd wel ergens anders onderbrengen. Uw risicoverzekering is "gekoppeld" aan uw hypotheek.
Dan is wel toestemming nodig van de bank of verzekeraar die de hypotheek verstrekte.
De geldverstrekker zal ook vragen om verpanding van de nieuwe dekking (als zekerheid voor aflossing bij overlijden).

Wanneer u oversluit naar een andere verzekeraar kan er eerst een keuring nodig zijn met betrekking tot uw gezondheid.
Zeg dus nooit uw oude verzekering op voordat u weet of uw nieuwe verzekering tegen het afgesproken (gelijkblijvend) tarief is geaccepteerd door de nieuwe maatschappij.
U kunt ook eerst door een financieel planner laten bezien hoeveel overlijdensrisicodekking u écht nodig hebt.
Die brengt voor u in beeld waar u risico loopt en waar dus "dekking" voor moet zijn. Ook dàt kan premie besparen!

Ik hoor dat de AOW-leeftijd inmiddels naar 67 jaar en 3 maanden is verhoogd. Wat heeft dat voor gevolgen voor mij?

De stijging van de AOW-leeftijd is een voldongen feit. Afgesproken is dat deze gaat oplopen naar 67 jaar en 3 maanden in 2022.
Dat is wat we nu weten. Daarna zal de stijging afhangen van de gemiddelde levensverwachting. Goede kans dat de AOW-leeftijd nog verder gaat stijgen.
Of de komende verkiezingen zorgen weer voor een andere systematiek.

In onze financiële planningspraktijk rekenen we bijvoorbeeld met een AOW-leeftijd van 69 jaar voor iemand die nu 50 is.
Dit heeft nogal wat consequenties. Wilt u eerder stoppen met werken dan 69 jaar? Dan moet u zorgen voor voldoende vermogen de komende jaren.
De belasting die u betaalt na AOW-datum is in de eerste twee schijven lager.
Dan kan het mogelijk lonen om bijvoorbeeld een lijfrente of pensioen later te laten ingaan.
Of juist naar voren te halen om een inkomensval te overbruggen.
Maar dat gaat dan weer ten koste van uw inkomen na AOW-leeftijd.
Wilt u zelf uw pensioendatum kunnen bepalen? Dan is het zaak om tijdig uw financiële planning ter hand te nemen. 

Mijn verzekering komt tot uitkering. De verzekeraar zegt dat het een lijfrenteverzekering is.
Als ik de verzekering in één keer uit laat keren moet ik belasting en een boete betalen.
Volgens de verzekeraar had ik de premies af mogen trekken van de belasting. Dat heb ik nooit gedaan.
Wat kan ik nu doen?

Als de verzekering een zogenaamde lijfrentepolis betreft moet u inderdaad een lijfrente aankopen met de uitkering.
U kunt dan het beste kiezen voor een zogenaamde bankspaarvariant, dat levert het meeste op.
U kunt proberen een 'saldoverklaring' te krijgen van de Belastingdienst.
Daarmee hoeft u over de uitkeringen geen belasting te betalen tot het totaalbedrag van de niet-afgetrokken premies is bereikt.

U moet wel kunnen bewijzen aan de hand van oude aangiftes en de polis dat u de premies inderdaad heeft betaald en niet afgetrokken.
De saldoverklaring is een bewijs voor de uitkerende instantie dat ze niet in overtreding is
door niet vanaf de allereerste uitkering belasting in te houden.
Zodra het totaalbedrag aan niet-afgetrokken premies is overschreden moet u over het restant van de uitkeringen helaas wel belasting betalen.
Daar is niets aan te doen. De saldoverklaring kan het leed dat belasting heet alleen verzachten.
  


  Is aflossen van een hypotheek bij verkoop altijd boetevrij?

Het vervroegd aflossen van de hypotheek is in beginsel niet boetevrij.

In de algemene voorwaarden van de geldverstrekker is opgenomen of er sprake is van een boeterente. Voor de meeste hypotheken geldt,
dat het aflossen van de hypotheek bij de verkoop van de woning boetevrij is. Let op, dat is niet bij alle geldverstrekkers het geval!
Ook dat kunt u terugvinden in de algemene voorwaarden die u bij het afsluiten van de hypotheek ontvangen heeft.
Tussentijds boetevrij aflossen is eveneens afhankelijk van de voorwaarden.

Veelal is er sprake van een boeterente bij gedeeltelijke of algehele aflossing van de hypotheek.
Bij de meeste geldverstrekkers, is vaak de eerste 10% of 20% van de hoofdsom boetevrij af te lossen.
Over het meerdere betaalt u een boete over het verschil tussen de huidige marktrente en de rente die u betaalt,
over de resterende periode, contant gemaakt naar nu.
U betaalt echter alleen een boete als de huidige marktrente lager is dan de rente die u betaalt.

 Rentevoorstel Spaarhypotheek

Ik heb een nieuw rentevoorstel gekregen voor mijn spaarhypotheek. De rente bij een andere bank is beduidend lager.
Is het verstandig de hypotheek over te sluiten? Of kan ik beter mijn spaarhypotheek aflossen?

Hoewel de spaarhypotheek per 1 januari 2013 is afgeschaft, biedt deze hypotheekvorm nog steeds veel financiële en fiscale voordelen,
zeker ten opzichte van een annuïteitenhypotheek. U bereikt met beide hypotheekvormen hetzelfde: de schuld is afgelost op de einddatum.
Bij de annuïteitenhypotheek daalt de schuld tijdens de looptijd. De verschuldigde rente neemt daarmee af. Hierdoor krijgt u steeds minder terug van de Belastingdienst.
Bij een spaarhypotheek lost u niet af tijdens de looptijd en houdt u dezelfde rentelasten. De rente is volledig aftrekbaar.
Daarnaast spaart u een bedrag, waardoor u op het eind precies genoeg heeft om de hypotheek af te lossen.

De rente die u betaalt is gelijk aan de rentevergoeding die u ontvangt op de spaarrekening.
Hier treft u gelijk het volgende voordeel van een spaarhypotheek: als de rente bij de renteherziening omlaag gaat, betaalt u ook minder rente.
U heeft dan wel minder hypotheekrenteaftrek. Het maandbedrag op de spaarrekening gaat bij een lagere rente omhoog.
Hiermee blijven de nettomaandlasten altijd nagenoeg gelijk.

Ik adviseer u de spaarhypotheek te houden, te kiezen voor een nieuwe renteperiode bij uw huidige hypotheekverstrekker
en zo de kosten van oversluiten te besparen.

Ondernemers minimaal 1225 uur

Ondernemers die minimaal 1225 uur aan hun bedrijf spenderen,
in aanmerking kunnen komen voor de oudedagsreserve, de zelfstandigen-,
startersaftrek. Welke uren tellen mee voor het urencriterium?

Elke minuut die u in uw bedrijf stopt, telt. Dus niet alleen de declarabele uren,
maar ook tijd die u besteedt aan reizen, acquisitie, zakelijke cursussen,
overleg met collega's en het doen van uw administratie.
Zolang er maar een zakelijk verband is, zijn het ondernemersuren.

U moet wel bewijzen dat u aan de norm van 1225 uur voldoet,
bijvoorbeeld door middel van een urenregistratie.

Hou uw uren dus goed bij.

 Overlijden en aflossingsplicht

Mijn oom is overleden. Hij was in gemeenschap van goederen gehuwd.
Mijn tante blijft in de woning waarop een aflossingsvrije lening rust van € 100.000.
Is zij met de nieuwe aflossingsregels nu verplicht om een deel van de lening af te lossen
om recht te blijven houden op renteaftrek?

Nee, in fiscaal jargon zeggen we dat 'de vererving tussen partners niet als vervreemding en verwerving
wordt aangemerkt'. In gewoon Nederlands: na het overlijden van een echtgenoot blijven de oude
hypotheekregels onverkort van toepassing en uw tante hoeft dus niets af te lossen
om recht te blijven houden op renteaftrek.


 Dement en opname verzorgingshuis

Stel dat u als eerste overlijd en uw vrouw blijft in uw huis wonen.
Wat gebeurt er als ze dement wordt en opname in een verzorgingstehuis
noodzakelijk is. Hoe kan ze er nog voor zorgen dat haar zaken goed behartigd worden?

Als u kinderen heeft, zou uw vrouw kunnen overwegen de kinderen een notariële volmacht te geven.
Zo'n volmacht voorkomt dat toestemming moet worden gevraagd van de kantonrechter
voor de verkoop van het huis of het doen van schenkingen. De volmacht moet ondubbelzinnig
aangeven welke bevoegdheden de kinderen hebben.

Om "kaalplukken" te voorkomen, staat het doen van schenkingen vaak niet standaard in de
conceptakte. Als uw vrouw wil dat de kinderen namens haar kunnen schenken, moet ze
dat met de notaris bespreken.

Uw vrouw moet bij het afgeven van de volmacht nog wel "in staat zijn om haar wil te bepalen".


 Schenken en hoogte rentepercentage

Onze dochter heeft een huis gekocht en wij steunen haar door haar € 40.000 te lenen.
Het is voordelig om de rente zo hoog mogelijk te stellen, want de rente is voor haar fiscaal aftrekbaar.
Wij schenken haar de ontvangen rente vervolgens grotendeels terug. Maar welke rente keurt de belastingdienst goed?
Ergens hebben we gelezen 8%.

De fiscus laat zich niet uit over rentepercentages. Zij vergelijkt de rente op uw "familielening" met een zakelijk alternatief.
Dat wil zeggen, de fiscus vergelijkt uw rente met de rente die een bank op ditzelfde moment zou rekenen
tegen dezelfde leningsvoorwaarden en met vergelijkbare zekerheden.

U kunt de rente dus niet al te hoog maken, ook al zou dat fiscaal voordelig zijn.
Een vuistregel die adviseurs vaak hanteren is om de rente op uw familielening niet hoger
te stellen dan 1,25 maal de rente die uw dochter zou betalen als ze die € 40.000 extra bij de bank zou lenen.

 Vermogen opbouwen voor uw pensioen

Ruim 70% van de Nederlanders houdt zich helemaal niet bezig met zijn pensioen. Meer dan ooit lijkt het reserveren van geld voor de oude dag noodzakelijk geworden. De meeste mensen gaan pas nadenken over hun pensioen als het eigenlijk te laat is. De oudedagsvoorziening wordt in principe opgebouwd in 3 lagen, de zogenaamde pensioenpijlers. De eerste pijler is de basis die wordt gevormd door de AOW.

De tweede is het door u (en vaak uw werkgever) opgebouwde pensioen bij een pensioenfonds of verzekeraar. De derde pijler is het vermogen dat u zelf opbouwt voor uw oude dag: door middel van lijfrenteverzekering ( banksparen) of simpelweg door zelf te sparen en/of te beleggen in box 3.

U zult straks best nog wat pensioen en AOW krijgen, maar als u niet het risico wilt lopen dat u inlevert na uw pensionering, moet u vermogen gaan opbouwen.

Ik adviseer u niet om pensioen bij te storten, gezien de zwakke financiële positie van de meeste pensioenfondsen is bijstorten geen aanrader. De andere mogelijkheid is om premies te storten in een ( bancaire) lijfrente, de premies zijn aftrekbaar als u pensioentekort kunt aantonen. Helaas kunt u dit niet zelf beslissen, in de wet is geregeld hoe u het jaarlijks tekort moet berekenen ( jaarruimte). Zowel voor de bancaire lijfrente als de lijfrente bij de verzekeraar geldt dat het niet mogelijk is tussentijd geld om te nemen.

Een simpele en goede methode om geld voor later op zij te zetten is sparen/beleggen in box3. U hoeft geen rekening te houden met ingewikkelde fiscale regels. Een gedisciplineerde aanpak werkt in de praktijk het best. Maak elke maand automatisch een vast bedrag over, stort een bedrag wat u kunt missen op een spaarrekening of in een goed presterend wereldwijd aandelenbeleggingsfonds of indexbeleggen. Neem contact op met een beleggingsspecialist voor een onafhankelijk advies.

Zonder dat u er erg in heeft, spaart/belegt u een aardig appeltje voor de dorst bij elkaar, en bovendien kunt u altijd over uw geld beschikken, bent u niet afhankelijk van de medewerking van uw werkgever en gelden geen beperkingen ten aanzien van de te storten bedragen.

U wilt weten hoeveel geld u opzij moet leggen om van een welverdiend pensioen te genieten of misschien wilt u wel eerder stoppen met werken. Neem contact met mij op. Ik stel voor u een financieel plan op om duidelijkheid te geven in uw huidige financiële situatie en bij pensionering. Maar ook wat de financiële consequenties zijn als u eerder komt te overlijden.